Vrå Valgmenighed
den 22. marts 2015                                                                                  
Generalforsamling - formandsberetning

Til en start skal jeg fra sidste år rekapitulere to faktorer af betydning for de frie menigheder:
1. Som bekendt kunne politikerne ikke enes om udformningen af et styringsorgan for folkekirken, det såkaldte Folkekirkens Fællesudvalg. Dette skulle varetage styringsmæssige opgaver, fastsætte størrelsen af kirkeskatten, prioritere fællesanliggender og fastlægge budget for folkekirkens økonomi. Valgmenighederne  blev dårligt nok nævnt og var ikke tildelt valgbarhed til Fællesudvalget. Vi kan nok være tilfredse med resultatet, idet vores status i det mindste ikke er blevet forringet.
2. Med hensyn til opkrævning af kirkeskat siger Skat, at der ikke vil ikke ske en tilbagevenden til det gamle system, hvor Borgerservice ved forevisning af fuldmagt oplyste det enkelte medlems skattepligtige indkomst. Den digitale løsning kræver stadig en fuldmagt, som giver kassereren adgang til medlemmets skattemappe. Her figurerer foruden den skattepligtige indkomst også oplysning om formueforhold, hvilket naturligvis er uønsket. Så vidt jeg er oplyst, vil Skat sandsynligvis fjerne den sidste oplysning, men den tekniske løsning er først klar i 2016. Som alle vel kan forstå, er der lagt en meget arbejdskrævende proces på kassererens skuldre.
 
Sidste søndag havde vi en af de sjældne gudstjenester, hvor de lyshårede ikke var i overtal. 2/3 var nemlig børn, og det gav gudstjenesten en anden og friere, ligefrem lystig form. Kernebudskabet om Vorherre var selvfølgelig det samme, som vi oplever på en ordinær søndag. Men det var dejligt at se, at der god basis for kontinuitet i vores menighed.
På bestyrelsesmøder bliver der af og til brugt en del tid på at ransage os selv for at finde alternativer til den nedgang i i antallet af kirkegængere, som har fundet sted over de senere år. Jeg ved nok, at dette ikke er det rigtige forum at bringe den slags brok frem i, for det er jo jer, der  er samlet her, som også sidder på bænkene. På den anden side skal vi ikke være berøringsangste.
I takt med at det manuelle arbejde bliver reduceret, og konkurrencen på arbejdsmarkedet bliver stadigt hårdere, bliver presset på både hånden og åndens arbejdere større. Tilsyneladende uskyldige ord som tilpasning og omstillingsparathed er blot udtryk for øgede krav til de ansatte, og fagforeningers indflydelse, også m.h.t. at skaffe gode arbejdsvilkår, forringes.
Det segment, vi ikke så ofte ser til alm. gudstjenester, er de unge børnefamilier, som generelt har en barsk dagligdag, jvf. ovennævnte. Deres ugeprogram, som foruden et arbejde, der ikke nødvendigvis begrænser sig til et 8 - 16 job, omfatter tillige opfyldelse af børnenes behov og udfoldelser og forældrenes sociale liv og fritidsaktiviteter. Der skal løbes hurtigt for at nå det hele
Jeg er fuldstændig klar over problemet samtidigt med, at jeg ved , at denne yngre evnerige generation rummer så mange gode, værdifulde tanker og ideer, som menigheden har brug for og kunne have stor glæde af.
Begynder man nu at tænke selvstændigt, er det åbenbart, at den ældre generation ikke er meget anderledes stillet. Ikke så snart er arbejdslivet ophørt, før andre forpligtelser indfinder sig - forpligtelser og gøremål, som tilsyneladende fuldt ud er i stand til at beskæftige os i de få timer, døgnet er skrumpet til!
Er det blot et spørgsmål om prioritering, eller har TV2´s Steffen Brandt ret i, at det er samfundets skyld?
Som det blev antydet tidligere i denne beretning, ser bestyrelsen gerne en debat i den menighed, vi holder af og gerne vil bevare,  om de udfordringer, vi har - nye ideer og synsvinkler.
Årets gang 2014
Januar bød på filmaften i præstegården med visning af "Tree of Life".  Der er heldigvis et publikum til film, som ikke just er mainstream og ramasjang. I løbet af året har der været vist film fire aftener, hvoraf især de to film om Nelson Mandela samlede en del interesserede.
 Højskolen lagde i februar foredragssal til modstandsmanden Knud Christensen fra Hirtshals´ indlevede fortælling om egne oplevelser. 60-70 tilhørere stiftede bekendtskab med et fint og interessant menneske.
Midt i marts holdt Anne Lie foredrag om nordisk kunst i 1800-tallet set i lyset af, at det var 200-året for Danmarks afståelse af Norge. Et begavet og lærerigt foredrag , hvilket jo er Anne Lies kendemærke -  arrangeret af Foreningen Norden og Valgm. - desværre med alt for få tilhørere.
Sidst i marts børnenes søndag i kirken, hvor emnet naturligt nok var påsken med vandring i Jesu fodspor. Derefter workshop med fremstilling af påskemotiver, som vi  kunne beundre i helligdagene.
Sognepræst Troels Laursen, Ullits, holdt i beg. af april en god gudstjeneste og efterfølgende et meget vidende foredrag om Edvard Munch. De mange tilhørere deltog ivrigt med spørgsmål efter foredraget.
Som optakt til påsken var der Palmesøndag sang og musiktime med det lokale orkester "Blok til lyst" og børn fra Aalborg Musikskole - en dejlig koncert og fine præstationer også af børnene.
Min hustru og jeg var i juni til Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde i Vejstrup Valgmenighed - d.v.s. vi deltog kun i generalforsamlingen lørdag eftermiddag.
Aktiviteterne fortsatte i august med sommerfest i præstegårdshaven i nyindkøbt telt. En meget hyggelig sammenkomst med mere end 50 børn og voksne, spillemandsmusik og ufrivilligt drama, da teltet var ved at lette i den kraftige blæst.
Rigtigt ud på landet kom vi i beg. af oktober, hvor en flok cyklister fra Valgmenigheden drønede rundt på div. mere eller mindre fremkommelige småveje omkring  klostret, Børglum og Vejby. Under kyndig ledelse og oplysning af Lene og Niels Clemmensen fra Børglum fik vi interessant historie om stederne undervejs.
Vi havde i oktober et velbesøgt - også af folk udefra - foredrag af Elisabeth Dons Christensen. Fremragende og humorfyldt aften om ægteskab og samliv af den tidligere biskop i Ribe - en stor - i den gode betydning - dame!
Spil Dansk-aften var flyttet til beg. af november, hvor de mange i Kunstsalen fik en rigtig god koncert med Andreas Svaneborg og Søren Baggesen - dem kan vi nok bruge igen!
Sidste søndag i kirkeåret var børnenes, og gudstjenesten formede sig som en underholdende gestaltning af begivenhederne i Betlehem. Har man mod på at prøve en anderledes form for gudstjeneste, er disse to årlige søndage et godt bud.
De ni læsninger 1. søndag i advent udgjorde på bedste vis optakten til jul med god hjælp fra Vrå-koret.
Jeg vil her kort gøre opmærksom på Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde,  som finder sted søndag d. 7. juni i Rødding Frimenighed. Årsskriftet, som snart foreligger, bringer nærmere detaljer, og man kan også finde programmet på foreningens hjemmeside.
Der er igen gået et år, hvilket er et godt tidspunkt at standse op og rette en tak til dels de mennesker, som har deres arbejde i Valgmenigheden, dels til andre, som gør et stykke arbejde for samme.
Tak til Lene for gode ord om søndage og ved begravelser - vi siger også tak til dig og Kasper for hygge og kaffeborde, lige som vi  i øvrigt 4 gange årligt kan glæde os over et spiseligt og net lille kirkeblad. Tak til kirkesanger, organist - vi måtte jo desværre sige farvel til Bente som organist ved årets slutning - og tak til Thomas, vores graver. Der er orden inde så vel som ude.
Vi er taknemlige for stadig at have Niels Kirketerp og Palle Steffensens hjælp til en gudstjeneste nu og da. Tak til alle, der udretter små mirakler med kagebagning og madlavning til vore sammenkomster og gudstjenester.
Tak til det kunstneriske trekløver Ellen, Lene og Mette for kreativitet, inspiration og ledelse ved børnenes søndage.
Vi har i eftersommeren med tak modtaget kr. 5000,00 fra Sparekassen Vendsyssel som hjælp til etablering af nyt kildevæld i Jens Bertelsens mindebrønd. Også tak til Højskolen for husly til foredrag og film.
Bestyrelsen skal til slut have tak for deltagelse og nyttige meningsudvekslinger ved vore møder, som ikke er lige så kedelige, som det måske lyder!
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net