Vrå Valgmenighed
Formandsberetning 2013
 
Det kan vel ikke være nogen hemmelighed for jer, at sliddet på kirkebænkene gennem de senere år er blevet væsentligt nedsat. Vi tæller ikke søndagens kirkegængere, men her som i sognekirkerne er tendensen klar: færre har behov for søndagens højmesse.
De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder er med hensyn til kirkegang formentlig mere sårbare end sognemenighederne - om ikke af anden grund så af økonomiske årsager. Jeg tror, at langt den største del af vore medlemmer også føler sig som medlemmer og er glade for det, men det er også vigtigt, at vi føler os som en menighed og slutter op om den.
Kristeligt Dagblad har for nylig skrevet om nogle yngre præster, som foreslår, at kravet om højmesse søndag formiddag ændres til en ugentlig gudstjeneste på et valgfrit tidspunkt og med et friere indhold - der nævnes foruden en traditionel højmesse, meditation, spaghetti, eller hvad man lokalt har brug for. Dette under henvisning til, at det angiveligt er lettere at få folk i kirke til alternative gudstjenester end til den mere formelle højmesse.
Af ovenstående kunne man nok tænke sig, at der måtte komme nogen diskussion, og heller ikke vi undgår på en eller anden måde at tage stilling til forslaget. Det er vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi også i fremtiden på forsvarlig teologisk grundlag skaber rammer for livsvigtig forkyndelse i et sekulariseret samfund. En let løsning findes ikke - den må vi selv skabe.
 
Årets gang:
Vi havde i januars  vinterkulde koncert i kirken med gruppen Nordstrand, som på bedste vis har nyfortolket Inger Lauritzens sange - der var heldigvis en hel del, som  kunne glæde sig ved sangen og musikken.
Efter en aftengudstjeneste i februar fortalte forfatter og højskolelærer Mads Nygaard om sit forfatterskab. Det blev en personlig livsfortælling med smagsprøver fra bøgerne - en god aften i præstegården med mange tilhørere.
Palmesøndags gudstjeneste bragte en opfindsom ny version af påskens evangelium, inden børnene forsatte kreativiteten på Højskolen - disse familiegudstjenester er ingen ringe ting, som nok kan overværes også af folk, hvis  børn er voksne.
Historien om Hvidstengruppen fik vi i april på to måder, dels en visning af spillefilmen i præstegården, dels en medrivende beretning af Poul Smedegaard Andersen for en fyldt foredragssal.
Sara Dommerby Toft holdt i maj en aftengudstjeneste med efterfølgende foredrag om Korsets gåde - begge dele en fornøjelse at overvære for de mange tilhørere. Det er glædeligt, at menigheden har taget så godt imod hende, hvilket også viste sig ved det store fremmøde til den højtidelige ordination og indsættelse som præst sidst i juni .
Kirketuren i september kom til at starte med gudstjeneste i Budolfi med efterfølgende rundvisning, hvorefter forårets emne fra besættelsen blev rundet af med æggekage på Hvidsten Kro. På de kanter ligger også Blichers Mindestue, som blev besøgt, før man havde gjort sig fortjent til kaffen ved Store Økssø. En fin tur og som sædvanligt med god plads i bussen!
Forstander på Rødding Højskole Mads Rykind-Eriksen holdt i oktober foredrag på Højskolen, hvor de mange fremmødte hørte om skæbnefortællinger fra 2. verdenskrig - medrivende og bevægende.
Sidste dag i måneden havde vi en vellykket og velbesøgt Spil Dansk-aften i kirken, hvor et musikalsk ægtepar sydfra fremførte dansk og nordisk musik.
November bød på filmaften i præstegården. Efter spisning af medbragt mad var der lejlighed til at se den amerikanske "Hushpuppy" om en 6-årig pige, som havde sin helt egen måde at klare social nød og elendighed på.
Børnenes søndag d. 24. november sørgede efter en anderledes gudstjeneste for gestaltning af en charmerende julekrybbe, hvis personer insisterede på at husere i kirken til langt efter nytår.
 De 9 læsninger havde denne gang musik af hele 2 orkestre, og vi kunne også høre klavermusik, spillet af Lærke Bruun. Konfirmander og forældre i skøn forening læste de bibelske tekster.
Afslutningsvis skal nævnes, at behjertede folk fra medlemsskaren under ledelse af vores kirkeværge først tog sig på at kalke kirken og dernæst udførte en del manuelt arbejde på kirkepladsen, som nu er til at færdes på også i regnvejr. Kirkens vinduer har fået en grundig behandling - både inde og ude, og der kommet ny låge i kirkegårdens sydlige del mod skolen.  Murernes lægning af fliser langs kirkens nord- og vestende har ligeledes bidraget til, at vores fine lille kirke fremtræder på bedste vis.
Pr. 1. maj fik menigheden en ny graver til fuld tilfredshed for alle parter - vi siger også herfra velkommen til Thomas, som fra første færd har sørget for, at kirkegården til enhver tid viser sig fra sin bedste side.
Årsmødet i Valg- og Frimenighederne finder sted i Vejstrup Valgmenighed på Fyn d. 14-15. juni - årsskriftet vil blive lagt frem i våbenhuset, når det kommer med posten.
 
Jeg vil gerne sige tak til præst, organist og kirkesanger for gode rammer og lødigt indhold ved gudstjenesterne. Tak til Lene og Kasper for jeres omsorg, når menigheden tropper op i præstegården. I samme åndedrag også en tak til graveren, jvf. de tidligere bemærkninger om nyansættelsen.
Tak til Sara og Palle Steffensen for gode gudstjenester, når Lene har fri.
Vi har i årets løb en del gange, når der kunne forventes flere mennesker, end præstegården har plads til, holdt møder på Højskolen, og vi modtager med tak tilbuddet om at låne foredragssalen. Til møderne vil vi jo gerne have kaffe og kager - hermed også en tak til alle, som bruger tid og kræfter på at bage.
Tak til jer, der var med i arbejdet i og omkring kirken - det gælder også Jacob Christensen, som stillede et par dage i juni med en frontlæsser. Det er vigtigt for helheden, at der hersker en god korpsånd.Til bestyrelsen: tak for gode møder, nye ideer og gamle dyder som omgængelighed og venlighed.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net